Alanya Kalesi’ne yürüyen merdiven ve teleferik işi ihaleye çıkarıldı

Alanya Belediyesi, Damlataş’taki Belediye Sosyal Tesisleri’nin yanından Alanya Kalesi Ehmedek Kapısı arasında teleferik ve yürüyen merdiven yapımı ve 20 yıl süreyle işletilmesi işini ihaleye çıkardı.
Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Alanya Belediyesi Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi Damlataş’ta bulunan Belediye Sosyal tesisleri yanından, Çarşı Mahallesi Alanya Kalesi Ehmedek kapısı arasına Teleferik ve yürüyen merpen-bant yapımı ve 20 yıl Müddetle işletilerek süre bitiminde idareye devri işini ihaleye çıkardı.

İhale ilanı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

1 – İdarenin:

a) Adresi : Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi Belediye Hizmet Binası No: 58- 07400 ALANYA

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 242 510 20 00 – 510 21 11

c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]

2 – İhalenin konusu niteliği, yeri ve miktarı : Alanya Belediyesi Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi Damlataş’ta bulunan Belediye Sosyal tesisleri yanından, Çarşı Mahallesi Alanya Kalesi Ehmedek kapısı arasına Teleferik ve yürüyen merdiven-bant yapımı ve 20 yıl Müddetle işletilerek süre bitiminde İdareye devri işini kapsamaktadır.

3 – İhalenin yapılacağı yer : Alanya Belediyesi Encümen Toplantı Odası

4 – İhalenin Tarihi ve saati : 06.09.2012 ve 10:00

5 – İhalenin hangi usul ile yapılacağı : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g Maddesine göre pazarlık usulü ile ihalesi yapılacaktır.

6 – İşin tahmin edilen yapım maliyet bedeli : 18.000.000,00 TL (Onsekizmilyon Türklirası)

7 -Yıllık Muhammen Kira Bedeli : 60.000,00 TL+KDV (Altmışbin Türklirası)+ %2 Ciro Payı+KDV

8 – Geçici teminat Miktarı : 610.000,00 TL (AltıyüzonbinTürkLirası)

9 – Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No: 58 07400 Alanya adresinde bulunan Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden; 1.000,00 TL+KDV karşılığı satın alınabilecektir.

10 – İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve istenen belgeler:

A. Kanuni ikametgah belgesi veya Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

B. Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını da gösteren vergi kaydı belgesi

C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

I. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

II. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

III. Ortak girişlerin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D. İmza sirküleri,

I. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

II. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin, bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir

III. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (I) veya (II) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

F. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması) gerekli.

G. Ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

H. İhale tarihi itibari ile vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair belge.

İ. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,

J. İhale dosyası satın alındığına dair belge.

K. Toplam 18.000,000,00 (onsekizmilyon) TL lik Banka referans mektubu.

L. Tüzel kişi olarak katılacak olan firmalarda yönetim kurulu kararı

M. Teleferik Tesisinin yapılacağı alanı görüp gezdiğine dair beyan.

N. İdari şartnameyi, Teknik şartnameyi, Taslak Kira sözleşmesini okuduğunu, avan projeleri incelediğini ve bunları yerine getireceğini beyan eden taahhütname.

O. Tüzel kişilerde yetki belgesi

P. İhaleye katılmak isteyen istekliler geçici teminat ve teklif hariç istenmiş olan diğer belge evrakları yeterlilik için 04.09.2012 Salı günü mesai bitimine kadar idareye teslim edilecektir.

Q. İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge ve beyan.

11. Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Kaynak : www.resmigazete.gov.tr

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*