İhale İlanı : Alanya Belediye Başkanlığı teleferik yapımı ihalesi

1. İdarenin:
a) Adresi: Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi Belediye Hizmet Binası No: 58- 07400 ALANYA
b) Telefon ve Faks Numarası: 0 242 510 20 00 – 510 21 11
c) Elektronik posta adresi (varsa): [email protected]
2. İhalenin konusu niteliği, yeri ve miktarı Alanya Belediyesi Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi Damlataş’ta bulunan Beledi-
ye Sosyal tesisleri yanından, Çarşı Mahallesi Alanya Kalesi Ehmedek kapısı arasına Teleferik ve yürüyen merdiven-bant yapımı ve 20 yıl Müddetle işletilerek süre bitiminde İdareye devri işini kapsamaktadır.
3 İhalenin yapılacağı yer: Alanya Belediyesi Encümen Toplantı Odası
İhalenin Tarihi ve saati : 27.09.2012 ve 10:00
İhalenin hangi usul ile yapılacağı: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g Maddesine göre pazarlık usulü ile ihalesi yapılacaktır,
şin tahmin edilen yapım maliyet bedeli: 18.000.000,00 TL (Onsekizmilyon Türklirası)
7. Yıllık Muhammen Kira Bedeli: 60.000,00 TL+KDV (Altmışbin Türklirası)+ %2 Ciro Payı+KDV
8. Geçici teminat Miktarı: 610.000,00 TL (AltıyüzonbinTürkLirası)
9. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Güllerpınarı Mahallesi izzet Azakoğlu Caddesi No: 58 07400 Alanya adresin¬de bulunan Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden; 1.000,00 TL+KDV karşılığı satın alınabilecektir.
10. İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve istenen belgeler:
A. Kanuni ikametgah belgesi veya Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
B. Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını da gösteren vergi kaydı belgesi
C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
I. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
11. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna da¬ir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişle¬ri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
III. Ortak girişlerin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve.(t>) deki esaslara göre temin edecekleri belge, **
D. İmza sirküleri, *
I. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
llv Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin, bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir
III. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (I) veya (II) fıkralarındaki esas¬lara göre temin edecekleri belge.
F. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerin bulundu¬ğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması) gerekli.
G. Ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı or¬taklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
H. ihale tarihi itibari ile vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair belge.
İ. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,
J. İhale dosyası satın alındığına dair belge.
K. Toplam 18.000,000,00 (onsekizmilyon) TL lik Banka referans mektubu.
L. Tüzel kişi olarak katılacak olan firmalarda yönetim kurulu kararı M. Teleferik Tesisinin yapılacağı alanı görüp gezdiğine dair beyan.
N. İdari şartnameyi, Teknik şartnameyi, Taslak Kira sözleşmesini okuduğunu, avan projeleri incelediğini ve bunları yerine ge¬tireceğini beyan eden taahhütname.
O. Tüzel kişilerde yetki belgesi
P. Tüzel Kişilerde ticaret sicil gazetesi ve ortaklık hisse beyanı.
Q. İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge ve beyan.
11. Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
12. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

Kaynak : Emlak Kulisi

GENEL

KPSS Puan Hesaplama ve Değerlendirme

KPSS puan hesaplama ve değerlendirme konusunda detaylı bilgiler. KPSS puanınızı hesaplamak için gerekli adımlar ve püf noktaları bu içeriğimizde bulabilirsiniz. KPSS sınav sonuçlarını nasıl değerlendireceğinizi öğrenin. […]

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*