Sarıkamış Kayak Merkezi 3 Yıllığına Kiraya Verilecek

Sarikamis Kayak Merkezi Yilligina Kiraya Verilecek
Sarıkamış Kayak Merkezi 3 Yıllığına Kiraya Verilecek

Kars İl Özel İdaresi, Sarıkamış Kayak Merkezi’ni 3 yıllığına kiraya verecek

İl Özel İdaremize tahsisli Sarıkamış Kayak Merkezinde Bulunan Mekanik Tesislerin, Kayak Pistinin ve Diğer Eklentilerinin 3 Yıl Süreyle Hizmet Alım Yoluyla İşletilmesi Bakımından İdarece Hazırlanan Şartnameye Uygun Olarak 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Gereğince Açık Eksiltme Suretiyle İhaleye Çıkartılmıştır.
Muhammen Bedeli-İhale SüresiGeçici Teminat
% 3
İhale Usulü / İhale Türüİhalenin Yapılacağı Yerİhale Tarihi ve Saati
5.421.326,76 TL3 YIL162.639,80 TL2886 Sayılı D.İ Kanunun 45. Maddesi Gereğince Açık Eksiltme Usulü /  Sarıkamış Kayak Tesislerinin Açık Eksiltme Usulü İle İşletilmesiKars İl Genel Meclis Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonu25.10.2022
Saat 14.00

1- İhalenin Geçici teminatı kiralanmak istenilen taşınmazın Muhammen Bedelinin %3’üdür. Geçici teminat nakit olarak Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği T.C Ziraat Bankası Kars Şubesindeki TR82 0001 0001 4726 1752 2650 05 numaralı emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.

2- İstekliler, turizm vb. amaçlı faaliyetler yapabileceğine dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri veya ilgili meslek odalarından almış oldukları belgeleri de tekliflerine ekinde sunmak zorundadır.

3- En az 3 (üç) yıl kayak tesisi işletmeciliği yapmış olmak.

4- Şartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer Kars İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüdür.

5-  İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

Gerçek Kişiler için;
a)  Onaylı Nüfus cüzdanı örneği,
b)  Türkiye sınırlarında kanuni İkametgâh Belgesi,
c)  Onaylı imza beyanı,
d)  Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,
e)  İşin adına 17.10.2022 tarihinden sonra düzenlenmiş geçici teminat dekontu veya banka teminat mektubu
f)  Vergi Mükellefi ise ;
f1) Bağlı olduğu vergi dairesi
f2) Vergi kayıt numarası
f3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge.
g)  İmzalanmış şartname metni,
Tüzel Kişiler için;(Kooperatif, vakıf, dernek, şirket vb.)
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yâda benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri ve yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
c)  Tüzel kişilik vergi mükellefi ise;
c1) Bağlı olduğu vergi dairesi
c2) Vergi kayıt numarası
c3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge.
d) İmzalanmış şartname metni,
e) İşin adına düzenlenmiş geçici teminata ilişkin banka dekontu veya 17.10.2022 tarihinden önce olmamak kaydıyla düzenlenmiş banka geçici teminat mektubu.
f)  Onaylı imza sirküleri
İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir.6- İhaleye iştirak edenler işletme şartnamesindeki tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
7- Posta İle yapılan müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8- İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Son müracaat tarihi 25.10.2022 Salı günü saat 14.00’a kadardır.

Günceleme tarihi: 17/10/2022

İlgili Reklamlar

İlk yorum yapan olun